Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

zondag, februari 18, 2018

A Palestinian funeral in the Netherlands


Margriet Teders (91), pro-Palestinian activist since the late sixties, passed away last week. We know Margriet as the old lady who kept asking for a signature "Against the Wall". Responding by telling her that I wouldn't sign, as I am a "zionist", did not have any effect. An hour later, she would ask again for a signature.

Gretta Duisenberg
During the funeral we observe the pro-Palestinian community, as if we are the FBI during a Soprano-maffia movie. Who belongs to whom?  Who is the capo di tutti capi? On the left, we can see the widow of former European bank chief Wim Duisenberg, Gretta. She was an activist on a high international level. As an activist with access to diplomats and governments, she would meet Iranian members of parliament, during the campaign "March to Jerusalem". The large ego of Gretta Duisenberg and her arrogance  prevents her from maintaining a good Dutch network. Her website is governed by the pro-Syrian Sonja van den Enden. Meetings or demonstrations are no longer organized by her "Stop de Bezetting"-organisation.

Jan Wijenberg
In the middle, we see the old-diplomat Jan Wijenberg, who used to be a member of the board of the Gretta Duisenberg foundation "Stop de Bezetting". He is one of the organisers of the campaign to free Palestinian detainees, such as Marwan Barghouti. A joint initiative prevented the taking place of a congress about Palestinian detainees in Rijswijk, organized by Jan Wijenberg.

Anja Meulenbelt
The last two years, Anja Meulenbelt was no longer seen in pro-Palestinian demonstrations. She is trying to found an intersectional left wing party, called BIJ1, together with the Black-Pride activist Sylvana Simons and the ultra left wing, pro-Hamas, Internationale Socialisten. During the visit of Palestinian leader Yasser Arafat to Amsterdam in 1998,  Anja Meulenbelt was sitting next to him, instead of the official Palestina Komitee board.

Hamas influence
From 1969 until 2002, the pro-Fatah organisation Palestina Komitee was dominating the pro-Palestinian movement in the Netherlands. One of the slogans of the seventies and eighties was, to recognize the PLO as a negotiator and representive  of the Palestinian people. On the picture above, we dont' see a lot of official board members of the Palestina Komitee. The wife  of Ibrahim Al-Baz (board member of PKN), in the middle, with the veil, is the only PLO-connected visitor of the mourning ceremony.

Amin Abou Rashed
The first representive of Hamas and member of international Muslim Brotherhood, Amin Abou Rashed, is sitting  in the fourth row in the middle. He published an  official Commemoration of Margriet Teders on his Facebook page. (see below)

Honoured by Hamas
During an Hamas demonstration on Amsterdam Dam square, on 16 July 2017, Amin Abou Rashed honoured several pro-Palestinian street activists. Margriet Teders was one of them. Jan Wijenberg was mentioned already. Dorien Ballout-Siemons was present at the funeral. (Right side wall). Simon Vrouwe took pictures during the funeral.

The growing influence of Hamas- and the declining mobilisation of the PLO and of the Palestina Komitee is clearly visible on the picture. Hamas is present in the streets of the Netherlands. Several Syrian refugees, from Yarmouk camps in Damascus and from other places in Syria, join the Hamas- structures in the Netherlands and are assigned to important positions. The Dutch activists in the streets are more inclined to cooperate with the visible authentic Arabs, then with old Dutch study room intellectuals, who prefer writing analytic articles about the Middle East.

The position of Palestinian president Abbas and  the PLO is also influencing the debate in the Netherlands. The armed forces of the PLO have to coöperate with the Israëlis IDF and the Israeli government, to stay in power. This reality on the ground is not inspiring Dutch anti-Israeli activists.

Omnivore pro-Palestinian activists
On the second and third row of the mourning hall, we see the street activists of the Amsterdam Dam demonstrations. After ten years of Palestinian observation, my impression is, that discussions about one-state or two-state are not taking place. These activists are not supporting Hamas 'althought' it is a terrorist organisation. It's more like: These are the only real Palestinians they see. The Dutch pro-Palestinian activists are 'Palestinian omnivores'. The eat everything Palestinian they can.


Pro-Palestina activist Dorien Ballout-Siemons honours late Margriet TedersHamas representive Amin Abou Rashed remembers Margriet Teders

 

         
Amin Abou Rashed with board members of pro-Hamas Palestinian Workers Foundation
 at the funeral of Margriet Teders


vrijdag, februari 16, 2018

Simon Vrouwe is strafbaar wegens collecteren zonder vergunning

Simon Vrouwe staat vier dagen per week op de Dam te Amsterdam te demonstreren voor de Palestijnse zaak. Als hij niet op de Dam kan staan, wordt dezelfde demonstratie, met fietskar en plakkaten,  op het Spui of het Leidseplein voortgezet.

De groene collectebus bij de fietskar, suggereert, dat er van een officiele collecte voor een ziekenhuis in Gaza sprake is. Later wordt het thema ziekhuis afgeplakt en wordt er door Simon Vrouwe voor "Gaza" gecollecteerd. Een ruim begrip.

Op Facebook staan regelmatig foto's van dankbare Gazaanse kinderen, die Simon Vrouwe bedanken voor de gulle gaven. Tijdens een van mijn bezoeken aan de Dam, zag ik hoe een oudere dame een bundel met geld in Simon zijn hand te drukken. Hij weigerde eerst en nam het geld later aan.

Ook op 11 februari, tijdens de demonstratie voor de vrijlating van Ahed Tamimi, zag ik een groene collectebus voor de fietskar van Simon vrouwe staan.

Meerdere malen heeft de politie proces-verbaal opgemaakt, wegens het collecteren zonder vergunning. Vandaag, 16 februari 2018 is alles in beslag genomen en moest Simon Vrouwe met de bus naar huis.

Wat staat er in de Algemene Politieverordening van Amsterdam over het inzamelen van geld? Zie de tekst onder dit artikel. Drie zaken ontbreken bij de inzameling van geld voor Gaza:

-Simon Vrouwe heeft zich niet gelegitimeerd
-Hij maakt geen onderdeel uit van een vereniging of stichting
-Hij heeft geen vergunning van de gemeente Amsterdam.

Als hij in plaats daarvan een pamflet of tijdschrift van algemeen belang had aangeboden, was er een lacune in de wet geweest. De vrijheid van meningsuiting wordt dan van toepassing.

Artikel 2.52 Inzamelingen van geld of zaken

De bedoeling van deze bepaling is om een zekere regulering tot stand te brengen van de inzamelingsacties voor goede doelen waarbij een beroep wordt gedaan op de liefdadigheidszin van de burgers.

Bij het vergunningenbeleid gaat het gemeentebestuur uit van het jaarlijks door het Centraal Bureau Fondsenwerving opgestelde (landelijke) collecteplan. Dit vormt de leidraad voor het plaatselijke collecterooster. Alle gemeenten zijn aangesloten bij genoemd bureau, dat de activiteiten van de instellingen toetst. Alleen bonafide instellingen worden vermeld op het collecteplan. Instellingen die niet in het collecteplan voorkomen, zijn aangewezen op de in dit plan opengelaten vrije collecteperioden. Volgens jurisprudentie mag het gemeentebestuur alleen om zwaarwegende redenen van het plan afwijken. Daarom is in het vierde lid een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen en is de vergunningplicht voor de in het plan opgenomen instellingen geschrapt. Desgewenst kan het college voorschriften aan de vrijstelling verbinden, zoals een meldingsplicht en een legitimatieplicht voor de geldinzamelaars.

Om van een openbare inzameling te kunnen spreken is voldoende dat deze aan de weg of van de weg af zichtbaar is of op een andere voor het publiek toegankelijke plaats plaatsvindt.

De bepaling ziet op de inzameling van geld en andere zaken. Er zijn namelijk ook acties die zich richten op de inzameling van bijvoorbeeld kleding. Ook als een inzameling beperkt is tot het op intekenlijsten zetten van een naam kan van een openbare inzameling sprake zijn.

De regeling beoogt te bewerkstelligen dat bonafide instellingen die inzamelen buiten het landelijke collecteplan voldoende aan hun trekken kunnen komen. Een goede spreiding over het jaar en het voorkomen van overlast door te veel inzamelingen vormen hierbij toetsingscriteria. Het college is verder gehouden zich er van te vergewissen dat misbruik

zoals het gebruik van de ingezamelde gelden en zaken voor eigen gewin wordt voorkomen.

Over het algemeen worden alleen rechtspersonen toegelaten. Een inzameling die gericht is op het inzamelen van geld of zaken ten behoeve van een persoon is geen inzameling in de zin van het artikel.

Uit het tweede lid blijkt dat als bij een inzameling geschreven of gedrukte stukken worden aangeboden, dit niet meebrengt dat voor de inzameling geen vergunning is vereist.

Volgens jurisprudentie komt deze bepaling niet in strijd met artikel 7, eerste lid, van de Grondwet. Het tweede lid maakt immers uitsluitend het houden van een openbare inzameling van een vergunning afhankelijk, niet het aanbieden of verspreiden van geschreven of gedrukte stukken. Dit wordt door de bepaling onverlet gelaten. Wordt met andere woorden een aanvraag om een collectevergunning geweigerd en was de aanvrager voornemens om bij de inzameling gedrukte stukken te verspreiden, dan blijft het recht om deze stukken aan te bieden zonder meer bestaan.

Dat het om een regeling over het collecteren gaat en niet om een regeling over het venten of colporteren met gedrukte stukken blijkt mede uit de zinsnede: "…als daarbij de indruk wordt gewekt dat de opbrengst is bestemd voor een liefdadig of ideëel doel…".

In het derde lid zijn uitgezonderd inzamelingen die in besloten kring worden gehouden. Daarmee worden situaties bedoeld waarin tussen de inzamelende instelling en de persoon een bepaalde band bestaat bijvoorbeeld in kerkelijk verband of binnen een vereniging, welke band de achtergrond vormt van de actie. Het risico van misbruik is dan niet of nauwelijks aanwezig. Het bedoelde verband is nauwer dan alleen het bestaan van een gemeenschappelijk (papieren) lidmaatschap. Het begrip besloten kring veronderstelt een zekere bekendheid met elkaar. Een dergelijke inzameling zou in theorie in het openbaar, bij voorbeeld huis aan huis, kunnen plaatsvinden, maar is dus ingevolge het derde lid van de vergunningplicht uitgezonderd.

zaterdag, februari 10, 2018

IQ en Volk

Is er een verschil tussen het gemiddelde IQ van volkeren, zoals Amsterdams Forum voor Democratie- kandidaat Yernaz Ramautarsing stelt?

Een paar voorbeelden uit mijn eigen leven

Case 1)
In 1986 was ik klaar met mijn studie Culturele Antropologie en er was ondanks mijn universitaire graad en mij intelligentie, geen werk te vinden. Ik meldde mij bij het Arbeidsbureau voor een omscholing tot manager. Er moest eerst een intelligentietest afgenomen worden en ik scoorde hoog. Ik mocht manager worden.

Voordat de omscholing begon, besloot ik leraar maatschappijleer voor kinderen van Nederlandse soldaten in Stolzenau (Duitsland) te worden. Werken is beter dan omscholing.

Nadat het werk erop zat, keerde ik terug naar het vaderland en deed ik twee jaar later opnieuw een intelligentietest om een omscholing te kunnen doen. Ik bleek minder intelligent te zijn dan twee jaar ervoor en mocht niet meedoen. Ik belde de psycholoog en vertelde dat ik intussen, op de kazerne, een LOI-cursus management had gedaan. Hoe kan het dat ik toch niet werd toegelaten? De psycholoog vertelde mij, dat intussen heel veel afgestudeerden aan het oefenen waren om hoger te scoren op de intelligentietest te behalen. Wat dus gemeten wordt, is vaardigheid een intelligentietest te doen en de werkelijke intelligentie is niet gemakkelijk te meten.

Case 2)
Mijn zoon deed in 2002 een intelligentietest in het Duitse Sulingen (Nedersachsen) de uitslag was:  hoge intelligentie, Gymnasium. Twee dagen later reisde hij naar Nederland, waar ik intussen woonde. Hij werd niet toegelaten tot een middelbare school , omdat hij geen CITO-toets had gedaan. In Nederland is de CITO-score heilig en wordt tot in het derde jaar van het VWO nog bij rapportvergaderingen genoemd. "Hij heeft 534, dus hij moet het kunnen"
In Nederland is de uitslag van de intelligentetest van mijn zoon, twee dagen later: Gemiddelde intelligentie, VMBO-T.


De intelligentie verschilt dus per situatie en per land. Het heeft heel veel met taal te maken. De inschatting van de afnemer van de toets is bepalend voor het schooladvies. Mijn zoon heeft Gymnasium gedaan en heeft nu een Masterdiploma Geschiedenis.

De Volkeren
Als Cultureel Antropoloog vraag ik mij natuurlijk af: Wat is een volk? In de zes jaar studie hebben we verschillende definities behandeld. In 1983 deed ik drie maanden participerende observatie onder de Khroumir in Tunesie. We dachten eerst dat de Khroumir als volk gedefinieerd moest worden, later bleek dat in de eeuwen voorafgaand aan  het onderzoek, verschillende groepen uit omringende gebieden naar de bergen van Tunesie / Algerije waren gevlucht en dat de cultureel antropologische aanduiding "volk" hier niet van toepassing was.

Yernaz Ramaurtarzing geeft in de video nog een aanvulling: " Ik zou ook willen dat de Surinamers een hogere gemiddelde IQ hadden, maar dat is niet zo". Door deze aanvulling valt het begrip "Volkeren" helemaal door de mand. Yernaz bedoelt te zeggen: Als je in Suriname een IQ-test afneemt , dan komt daar een lagere score uit, dan het gemiddelde IQ van een ander land. Korea bijvoorbeeld. Hij heeft de oorzaken niet benoemd. Dat kan voeding, opleiding, percentage analfabeten, opvoeding etc zijn.

 

Het land Suriname is pas sinds 1975 onafhankelijk. Het bestaat uit meerdere etnische groepen: Creolen, Hindoestanen, Javanen en Indianen. Het is maar de vraag of Surinamers zichzelf als natie beschouwen en al helemaal niet als volk. Het enige dat je kan zeggen over Suriname is: Het is een land.

De opvatting van Yernaz Remaurtarsing komen uit een wetenschappelijk studie, waarin dezelfde opgaves aan kinderen in Duitsland, Korea, China en een Afrikaans land gegeven worden. De resultaten, waarin natuurlijk verschil is tussen  de gemeten resultaten, worden dan aan een heel "volk"  toegeschreven.

DuitslandDe Duitse kinderen doen al jaren mee aan de PISA-studie, waarin kinderen worden vergeleken op taalvaardigheid en rekenen. De Duitse kinderen scoren hoog, maar lager dan de Finse- en Nederlandse kinderen. Het interessante is, dat de kinderen in Beieren heel hoog scoren en de kinderen in Berlijn en Bremen scoren heel laag. Als we het over volkeren en intelligentie willen hebben, dan is de vraag: "Behoren de Beierse kinderen tot een ander volk dan Niedersachsen en Bremen? De inwoners van Noord-Duitsland beantwoorden die vraag ongetwijfeld met : "Ja" . Trots als ze zijn, op hun eigen platte land achter de dijken.

Conclusie
Wantrouw alles: Stel vragen over de begrippen Volk, Ras, IQ, Intelligentie en CITO.
Hang niet meteen een label als 'racist' aan iemand, die de begrippen wil bespreken. Verdiep je in de achtergrond van de wetenschappelijke studies, maar slik de resultaten niet meteen als zoete koek.

zaterdag, februari 03, 2018

Ik doe aangifte!!!

Hoe groot is de kans, dat het Openbaar Ministerie de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, gaat vervolgen vanwege haar uitspraken over parlementslid Thierry Baudet? De Officier van Justitie zal a.s. maandag de aangifte van Thierry Baudet serieus bekijken en vergelijken  met vergelijkbare rechtzaken. De zogenaamde jurisprudentie in vergelijkbare smaad- en lasterprocessen zal een rol spelen bij de beoordeling van deze aangifte en het oordeel of een rechtzaak tegen Kajsa Ollengren kans van slagen heeft.

Aangezien de opmerkingen van Thierry Baudet over de homeopatische verdunning van de bevolking van ons land , met bewoners vanuit de gehele wereld, een onderdeel van het maatschappelijk debat is, wordt hij daar niet om vervolgd. Kajsa Ollengren zal, om dezelfde reden, ook niet vervolgd worden, omdat ze de opmerkingen van Thierry Baudet bekritiseert.


Rutger Castricum noemde ooit Gretta Duisenberg een antisemiet. Eigenlijk zei hij: "Mooie dag voor een antisemiet". Gretta doet aangifte en de aangifte wordt geseponeerd. Het Openbaar Ministerie stelt dat beide partijen deelnemen aan het maatschappelijk debat en dat de opmerkingen van Rutger Castricum als 'column' gezien moeten worden.

Je moet de staat zo min mogelijk laten opdraaien voor de fitties waar je in verzeild raakt.

Ooit deed Frank van der Linde aangifte tegen mij, vanwege een verhaal over Drentse hunebedden, en een dorp met de naam 'Bronneger'. Hij beweerde dat het nepnieuws was, terwijl iedereen weet, dat Frank van der Linde in het kader van 'Black Lives Matter' een hunebed met de aanduiding D21 heeft bezet. Noooooit meer iets van gehoord.

De aangifte van Thierry Baudet tegen Minister Ollengren is van hetzelfde kinderachtige allooi. Er komt toch geen proces en het dient alleen de naamsbekendheid van Thierry en het Forum voor Democratie. Het doen van aangifte bij de politie is goedkoop. Als de verdachte niet wordt veroordeeld wordt, kost het je geen cent.

Civiele procedure
Het is mogelijk via de burgerlijke rechter een procedure aan te spannen. Er is tenslotte sprake van reputatieschade. Er is echter een goede reden voor meester Hiddema, deze weg niet te bewandelen. De kans op succes is klein en bij verliezen van de zaak, draai je op voor de kosten van het proces.

Ook als je de waarheid spreekt, kan het smaad zijn.
Als je over iemand schrijft dat hij een dronkelap is, en een gevaar op de weg, dan kan je ook aangeklaagd worden als de bewering feitelijk juist zijn. De bewering over deze dronkelap is niet in het algemeen belang. De bewering wordt alleen gedaan om de donkelap in zijn eer en goede naam aan te tasten en te beschadigen.

De uitspraken van Kajsa Ollengren moeten gezien worden in het kader van het algemeen belang. Heeft de algemeenheid er belang bij, te weten dat Thierry Baudet in haar ogen, een racist is? Aangezien beide personen politici zijn, kan het debat worden beschouwd als het algemeen belang dienende. 

De kans op vervolging van Kajsa Ollengren is dus nihil. De aangifte van Thierry Baudet moet worden beschouwd als politieke stunt.

Heel anders wordt het als een gewone burger een ambtenaar beschuldigt van racisme en homohaat. De ambtenaar had aan de aangeklaagte gevraagd of ze een jongetje of een meisje was en of ze een piemel in haar broek had hangen. Als de client van de sociale dienst vervolgens op internet schrijft dat de ambtenaren racisten en homofoob zijn, dan treedt het gehele apparaat in werking. Er worden vingerafdrukken en foto's gemaakt.  Ze kunnen het wel.


zondag, januari 28, 2018

Wie is Sodaba Roustayar?

Het duurde even voordat we begrepen wie dat kleine vrouwtje, met de korte zwarte haren, die zich kleedt als een man, naast Sylvana Simons, op de foto van de partij Bij1, is. Zoals veel van de Bij1-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam, staat ook Sodaba niet met haar echte naam op het verkiezingsplakaat.  Maar door vergelijken van de foto's en door informatie van de Technische Universiteit Delft weten we nu toch wie Sodaba is.

Op 13-jarige  leeftijd vanuit Afghanistan, met haar ouders, naar Nederland gevlucht, kan Sodaba als succesvolle vluchteling beschouwd worden. Ze is tenslotte begonnen aan een bachelorstudie Bouwkunde in Delft, waarmee ze haar vader als technisch tekenaar zou kunnen opvolgen.

De carrière als bouwkundig ingenieur is op drie verschillende manier verkeerd verlopen voor Sodaba. Ten eerste ging ze zich op de TU-Delft bemoeien met de PR en communicatie. Dat zijn toch wat vagere beroepen dan bouwkundig tekenaar. Daarna ging Sodaba inzetten voor vluchtelingen die vanuit Griekenland ons land binnen willen.

Onder de naam "So Rayatsour" gaat ze zich steeds meer met extreem-linkse dingetjes bezig houden en wordt een gewaardeerd spreekster voor de Internationale Socialisten. De haren gaan eraf en So bekeert zich tot de vrouwenliefde.

 

Aan de ene kant een geïntegreerde succesvolle vluchteling, die in Nederland alle kansen krijgt:  Studie, lesbische liefde, demonstreren, PR en communicatie. Aan de andere kant richt Sodaba Roustayar zich nu tegen de samenleving.

Het gezin Roustayar woont vredig  en tevreden in de mooie plaats Bunnik. Vader is technisch tekenaar en moeder zou psychologe zijn. Broer Said studeert een paar jaar zonder succes Geschiedenis en werkt daarna in een bejaardenhuis. Tot zover niks aan de hand.

Said Roustayar raakt onder invloed van de gewelddadige groep MovementX van Thomas van Beersum en Abulkasim Al-jaberi. Tijdens de Schilderswijk rellen gooit hij stenen naar de politie en rolt een bouwkeet in een vuur. Maandenlang zit hij gevangen. Sodaba spreekt op een vrijlatingsfeest in krakersbolwerk Vrankrijk. Het glijdende pad is betreden.

Sodaba Roustayar spreekt enkele malen bij demonstraties ter gelegenheid van de dood van Mitch Henriquez. De Black Lives Matter beweging maakt van Sodabar Roustayar een radicale activiste. Het gehele gezin demonstreert mee om vrijlating van hun broer en zoon te eisen. Er worden geen vraagtekens bij de gewelddadigheden gezet.

Nu staat Sodaba Roustayar op de Bij1-kandidatenlijst voor de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen, naast Sylvana Simons. Eindelijk toont ze haar ware naam en haar ware gezicht. Door haar kandidatuur krijgen de Internationale Socialisten invloed op de gemeentepolitiek.

De Internationale Socialisten staan bekend om hun steun aan Hamas en door antisemitische acties. Je vraagt je af wat een vluchteling uit Afghanistan er voor belang  bij kan hebben zich tegen de staat Israël te keren. Toch doet Sodaba Roustayar het, evenals broer Said en haar zus Nila. Het gehele gezin is tegen Israël. Vreemd. Hieronder enkele voorbeelden van Facebook. Sodaba Roustayar is tegen de sleepwet, omdat de analyse van de data aan Israël uitbesteed zou worden.
Een boodschap van zusje Nila Roustayar op Facebook:
Said Roustayar met een geweer:

zaterdag, januari 27, 2018

How can I remove Ramadan notification in my calendar?

Wij van de ICT afdeling weten: Als een ICT-er (M/V/?) zegt dat iets "helemaal niet moeilijk is, geef maar even hier", dan is hij ofwel heel erg intelligent en kan alles zelf, of hij is dom. In 80% van de gevallen duurt het oplossen van de meeste eenvoudige problemen wekenlang en is helemaal niet makkelijk.

Dus toen een groepje vrouwen van middelbare leeftijd in Filmzaal/Restaurant het Natlab, waar Albert Einstein nog bij de oude Anton Philips op bezoek is geweest, een probleem op de kalender van Samsung J7 gingen bespreken, namelijk dat de feestmaand Ramadan niet van de kalender te krijgen is, was het allemaal helemaal geen probleem, geef maar effe hier en prompt waren alle Kalender-items van de telefoon verdwenen, behalve de Ramadan.

Thuis zittende en binch-watching de Amerikaanse Netflix-serie 'Orange is the New Black', waar alle vrouwen tenminste achter tralies zitten, had ik niet verwacht dat mij de volgende ochtend de dringende vraag gesteld zou worden:  'Hoe krijg je Ramadan van een Samsung-telefoon?'

Alle andere kalenderafspraken waren al weg, dus ik wist dat het geen gemakkelijk probleem was.
Zoekende op de internets, kom ik erachter dat de smartphones die voor de Golfstaten (Bahrein, Koeweit, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten) zijn bestemd, de Ramadan al vast in hun ROM hebben geprogrammeerd. Kan er niet uit!

Samsung heeft bevestigd dat de ROM voor de smartphones bestemd voor de islamitische landen is gemanipuleerd.

De vraag is nu:  Hoe komt zo'n smartphone in het NatLab in Eindhoven terecht. Zou het soms zo zijn, dat webwinkels in Nederland, hun te verkopen smartphones via grijs-import naar islamitische landen sturen en dan weer terug inkopen?

Het zijn vragen die gesteld moeten worden. In ieder geval kunnen we hier spreken van de islamisering van onze smartphones!

De oplossing voor dit probleem staat in deze link.

dinsdag, januari 02, 2018

Hand- en Spandiensten voor de Palestijnse gevangenen


"In december heeft de afdeling “Beter voor Rijswijk” of “Rijswijks belang” vast en zeker een triomfantelijk gevoel gehad. Zij werden door ene Kees Broer alias Keesmaduraatje geattendeerd op een bijeenkomst van Palestijnen. The European Alliance in Defence of Palestinian detainees wilde een conferentie houden in Rijswijk om te praten over de situatie van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen.


Kees Broer had zijn stuk geplaatst op OpinieZ, een site waar vooral mensen met een grote liefde voor Israël en rechtse politiek schrijven. Een site die het niet zo nauw neemt met de waarheid of het gebruik van laster en smaad. Sinds 14 augustus staat het congres ‘Justice for the Palestinian detainees‘ op Facebook maar op 26 november brak de paniek uit. Waarschijnlijk zijn de twee partijen in Rijswijk getipt, zo ook TV West."

De beroepsactiviste Jose van Leeuwen weet niet meer waar ze het zoeken moet, als een geheimzinnig Palestijns congres in Rijswijk succesvol wordt tegengewerkt, door een enkel artikel van Keesjemaduraatje op de website OpinieZ.  Echte argumenten heeft Jose van Leeuwen niet en daarom neemt ze haar toevlucht tot suggesties en kwaadsprekerij. Ze schrijft over "Ene Kees Broer", alsof ze mij niet kent. En het is grappig dat ze mijn bloggersnaam er nog even bij schrijft. Alsof dat de onthulling is. Ze heeft geen enkel weerwoord tegen de feiten in het artikel over het Palestijnse congres, daarom besmeurt ze de reputatie van de website OpinieZ:  "Die het niet zo nauw neemt met de waarheid of het gebruik van laster en smaad...."

Jose van Leeuwen is niet zo erg origineel, want de chroniqueur van Palestijns geweld, Maarten Jan Hijmans, schrijft op zijn blog Pessoptimist bijna precies hetzelfde: "Waarschijnlijk heeft iemand hem getipt en heeft hij het vervolgens gelezen op de rechtse, zo ongeveer fascistisch-zionistische, rechtse site OpinieZ, waar ene Kees Broer, ook wel bekend als blogger Keesjemaduraatje, onder de titel ''Geheimzinnige Palestijnse conferentie in Rijswijk'' links en rechts wat zaken rondstrooit die we sinds president Trump aan de macht is met een gerust geweten als ''fake news'' kunnen aanmerken."  

Zo groot is de woede van de pessoptimist en de beroepsactiviste, dat ze elke relativering of  beschouwing vergeten. Omdat OpinieZ zogenaamd in hun ogen 'rechts' en 'zo ongeveer fascistisch zionistisch' is, hoeven ze niet de feiten uit het artikel te weerleggen. Ik vroeg per email aan Maarten Jan wat er niet waar was aan het artikel en hij kon geen enkel feit noemen. Hij beweert dat Marwan Barghouti niet schuldig is, omdat hij niet zelf op Israëlische burgers geschoten heeft. Hij was de leider van de Al-Aqsa brigade tijdens de tweede intifada. Daarmee toont Maarten Jan, dat hij niet alleen geen enkele moraal heeft, maar ook geen rechtskennis bezit.

De impact van het artikel "Geheimzinnige Palestijnse conferentie in Rijswijk" is zo groot gebleken, dat de twintig kamers, die de Palestijnse organisatie in Rijswijk had geboekt, onmiddellijk worden gecancelled. De hoteleigenaar wenst geen antisemieten en geen terroristen in zijn hotel.

De delegatie van de gemeente- en de politie van Rijswijk weten intussen precies wie de sprekers op de conferentie zijn. Ze weigeren verdere medewerking. Uiteindelijk vindt de conferentie in een Turks zaaltje in Den Haag toch nog plaats. De Linke-parlementariër Annette Groth heeft dan al afgezegd.